มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบูรณาการศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กัน และแง่คิดทางวิชาการ  เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการจัดตั้ง “โรงเรียนกฎหมายและการเมือง” (School of Laws and Politics)  มีวาระสำคัญเรื่อง Workshop เนื้อหารายวิชาแกนกลาง โรงเรียนกฎหมายและการเมือง  โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.ดร.ธนภัทร  ปัจฉิมม์ ทำหน้าที่แทนประธานในการประชุม ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 28 ธันวาคม 2559