ดร.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุม SDU Academic Forum  ครั้งที่ 2 หัวข้อ “การออกแบบการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning ” รายวิชา 4000111 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 28 ธันวาคม 2559 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )