คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนยุคใหม่ใช้ IT ในหัวข้อการสอนแบบ (Smart Classroom) และการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ เรื่อง ห้องเรียนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 และได้รับเกียรติจาก ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนลียีสารสนเทศ , ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากร  รวมถึงมีการจัดอภิปรายและปฏิยัติการ เรื่อง การออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และห้องเรียนยุคใหม่ใช้ IT ในหัวข้อการสอนแบบ Smart Classroom ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559