%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c_page_1 %e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c_page_2 %e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c_page_3

ข้าราชการฝ่ายบริหาร

ข้าราชการสายวิชาการ

ข้าราชการสายสนับสนุน

บุคลากรชาวต่างประเทศ

บุคลากรสายสนับสนุน(อัตราจ้าง)

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

พนักงานมหาวิทยาลัยประจำศูนย์การศึกษา-สายสนับสนุน

พนักงานมหาวิทยาลัย-รร.สาธิตละอออุทิศสายวิชาการ

พนักงานมหาวิทยาลัย-รร.สาธิตละอออุทิศสายสนับสนุน

พนักงานมหาวิทยาลัย-สายวิชาการ

พนักงานมหาวิทยาลัย-สายสนับสนุน

พนักงานโฮมเบเกอรี่

โรงเรียนละอออุทิศสายวิชาการ(อัตราจ้าง)

โรงเรียนละอออุทิศสายสนับสนุน(อัตราจ้าง)

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสบับสนุน

ลูกจ้างประจำ(อัตราจ้าง)

สำนักกิจการพิเศษ-โครงการอาหารกลางวัน 1

สำนักกิจการพิเศษ-โรงแรมสวนดุสิต

สำนักกิจการพิเศษ-โรงสีข้าว

สำนักกิจการพิเศษ-ศูนย์บริการกายเพื่อสุขภาพ

สำนักกิจการพิเศษ-สำนักงานผู้อำนวยการ

อัตราจ้างประจำศูนย์การศึกษา-สายสนับสนุน

อาจารย์อัตราจ้าง