ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ด้วยสำนักงานตรวจสอบภายใน มีความประสงค์รับย้ายบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (ตรวจสอบภายใน) จำนวน ๓ อัตรา