ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
รับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมหลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย (รุ่นพิเศษ)