ผศ.ดร.สุรพงษ์  นิ่มเกิดผล ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา  เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการหลักสูตร ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. โดยมีประธานหลักสูตร ผู้แทนหลักสูตร และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม อาคารสวนแก้ว 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ผู้บริหาร มสด. เปิดงานแถลงข่าว กิจกรรมประกวดการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 “Bio Gang Challenge 2017”
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปางทำพิธีบวงสรวงท้าวมหาพรหม