แจ้งสมาชิกเพื่อจ่ายเงินคืนสมาชิก ที่มีอายุครบ 5 ปีณ วนั ที่31 ธันวาคม 2559

มสด. รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบ Admissions
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์