ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายลำดับรองสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2/2560 โดยมีวาระเรื่อง แนวทางการยกร่างกฏหมายลำดับรองของโครงการในกำกับ โครงสร้างและภาระงานตามประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในสำนักงานอำนวยการสำนักกิจการพิเศษ พ.ศ. 2559 (ร่าง) ประกาศ สำนักกิจการพิเศษ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานในโครงการในกำกับของสำนักกิจการพิเศษ พ.ศ. …. และตราของโครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส) ฯลฯ ณ ห้องลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2559 (ภาพ/ข่าว:พศิน)

ประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(9)/2559
ประชุมรับทราบทิศทางและความก้าวหน้าของการจัดตั้งโรงเรียนกฏหมายและการเมือง