ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(9)/2559 โดยมีวาระสำคัญดังนี้ สรุปภาระงานสอนของอาจารย์ผู้สอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 แบบฟอร์มคำชี้แจงหน้าปกแบบทดสอบของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และการดำเนินการส่งผลการเรียนในระบบบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559(ระบบAEC) และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ( ภาพ/ข่าว: พศิน