ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560  โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่องการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2559 การประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่องการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2559 ผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ฯลฯ วันที่ 6 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การประชุมร่วมระหว่าง 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต,นิติศาสตรบัณฑิต,รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มสด.
ประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(9)/2559