รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดให้มีการประชุมร่วมระหว่าง 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต,นิติศาสตรบัณฑิต,รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรภายใต้แนวคิดของโรงเรียนกฎหมายและการเมือง หลังจากได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรเบื้องต้น ณ ห้องประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 10 มกราคม 2560