11

โครงการ “การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษารุ่นที่ ๕, ๖ และ ๗”

มสด. รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบ Admissions
รับสมัครพนักงานขับรถยนต์