11

โครงการ “การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษารุ่นที่ ๕, ๖ และ ๗”

ประกาศราคากลาง เรื่อง ขออนุมัติซื้อตู้เอกสาร ขนาด 40*80*80 ซม. จำนวน 14 ใบ
รับสมัครพนักงานขับรถยนต์