ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าพบ นางนภาพร อาร์มสตรอง ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(10)/2559
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจบริการ   จัดสอบปกป้องการค้นคว้าอิสระ