รศ.ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(10)/2559 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดสิต ประจำปีการศึกษา 2559 และแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDUQA)  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย .. …. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟิคไซท์ พ.. ….  และเรื่องสืบเนื่องการติดตามข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ฯลฯ   ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11 มกราคม 2559 ( ภาพ/ข่าว : พศิน