ดร.บุญลือ ทองอยู่  นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(10)/2559โดยมีวาระสำคัญเรื่อง สืบเนื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย .. …. และแบบการดำเนินการทางวินัย ดว.1-ดว.6 ฯลฯ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  4 มกราคม 2559  (ภาพ/ข่าว: พศิน)  

กองกฏหมาย มสด.จัดติวเพื่อสอบบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย 2560
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(10)/2559