document1

สัดส่วนการใช้คะแนน O-NET GAT PAT ของคณะต่าง ๆ
รับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559