document1

สัดส่วนการใช้คะแนน O-NET GAT PAT ของคณะต่าง ๆ
โครงการ “การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษารุ่นที่ ๕, ๖ และ ๗”