สมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่

http://202.29.83.140:8101/admission/    กรณีใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายภายนอก (True, AIS, Dtac)
http://10.202.1.111:8101/admission/    กรณีใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย (dusit, dusit-secure)
1pn-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%993

1%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%8a-%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%993-a3

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอรับย้ายบุคลากรในมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา
สัดส่วนการใช้คะแนน O-NET GAT PAT ของคณะต่าง ๆ