สมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่นี่ http://202.29.83.140:8101/admission/

1pn-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%993

1%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%8a-%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%993-a3

โครงการสร้างผู้ประกอบการตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (ทักษะการประกอบอาชีพ) ประจำปี 2560 หลักสูตรการทำธุรกิจน้ำสลัด 3 รส
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ