สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอรับย้ายบุคลากรในมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา

1 คุณลักษณะของงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์)

2 คุณลักษณะของงาน เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา