สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอรับย้ายบุคลากรในมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา

1 คุณลักษณะของงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์)

2 คุณลักษณะของงาน เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

แจ้งเปลี่ยนเวลาให้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สัดส่วนการใช้คะแนน O-NET GAT PAT ของคณะต่าง ๆ