ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการประกวดราคา โครงการประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน  ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ เลขที่ 15/2559

การอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
รับสมัครหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 3 ปี 2560 (สมัครผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2560)