ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการประกวดราคา โครงการประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน  ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ เลขที่ 15/2559

การอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการศึกษาระหว่างประเทศ2