slide2

การอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ผลการประกวดราคา โครงการประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ เลขที่ 15/2559