นางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย โครงการการจัดการทรัพยากรปูม้าอย่างยั่งยืนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มประมงเรือเล็ก บริเวณอ่าวเพ จังหวัดระยอง ที่มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมภัทท์ เย็นเปี่ยม อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นหัวหน้าโครงการ เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ บริเวณอ่าวเพ จังหวัดระยอง