ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1(1)/2560  มีวาระสำคัญเรื่อง กลั่นกรองหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  กลั่นกรองหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  และกลั่นกรองหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 (ภาพ/ข่าว: พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด)