ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม-มหาวิทยาลัยนเรศวร