ขอเชิญเข้าร่วมรับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2560-สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม-มหาวิทยาลัยนเรศวร