โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ขอรับย้ายบุคลากรในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา

โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพด้านอาหารเพื่อความเป็นมืออาชีพ
กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ แจ้งสมาชิกเพื่อจ่ายเงินคืนสมาชิก ที่มีอายุครบ 5 ปี ณ วันที่ 31 มกราคม 2560