ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกียวกับผู้สมัครเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ-คณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเพื่อพิจารณาเสนอชื่อฯ

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม NIDA Academic Forum-สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์