มหาวิทยาลัยสวนดุสิตตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความเป็นธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล โดย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(11)/2560 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัย และนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2560 และได้แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และออกประกาศเรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเรื่องนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

รับสมัครหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 3 ปี 2560 (สมัครผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2560)
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มสด. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1(1)/2560