มหาวิทยาลัยสวนดุสิตตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความเป็นธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และออกประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเรื่อง นโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพด้านอาหารเพื่อความเป็นมืออาชีพ
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มสด. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1(1)/2560