คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมพิธีบวงสรวงสังเวยบูชาประจำปี 2560 โดย รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ จันทนะผะลิน ข้าราชการบำนาญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ดำเนินการในพิธี  ณ ศาลหลวงปู่ชัยมงคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(8)/2560
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการร่วม โครงการ รมป.2 (ศูนย์กรุงเทพฯ , นครนายก , สุพรรณบุรี , ตรัง)