ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ศรีสุรพล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(11)/2560 โดยมีวาระการประชุม ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรื่อง ให้ผู้ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งสภาคณาจารย์และพนักงาน ในลำดับถัดไปเป็นกรรมการสภาคณาจารย์  สรุปรายรับ-รายจ่าย บัญชีสภาคณจารย์และพนักงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2560 สรุปผลการประเมินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ( ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )  

การประกวดทำอาหาร “THE HUB WORLD OF FOOD 2017 : HEALTHY JUNKFOOD CHALLENGE”
การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(8)/2560