การประกวดทำอาหาร “THE HUB WORLD OF FOOD 2017 : HEALTHY JUNKFOOD CHALLENGE”

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมแข่งขันประกวดทำอาหาร “THE HUB WORLD OF FOOD 2017 : HEALTHY JUNKFOOD CHALLENGE” จัดโดย ห้างสรรพสินค้า THE HUB RANGSIT ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าแข่งขันในหัวข้อ Asia Healthy Junk Food ประกอบด้วย น.ส.ศุภรา กิตติอุดม นายวีรเทพ อาจอาคม น.ส.ธนิดา ธนมนพงศกร ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัล มูลค่ารวม 100,000 บาท  และนักศึกษาที่เข้าแข่งขัน ในหัวข้อ Europe Healthy Junk Food  ประกอบด้วย นายธนสรณ์ สมพงษ์  น.ส.พิมพ์ปภัสสร ชนะสิทธิ์ นายวสวัตติ์ ปราบเสถียร ได้รับรางวัลชมเชย  

โดยมีอาจารย์จารึก ศรีอรุณ และอาจารย์ทรงพล วิธานวัฒนา เป็นผู้ฝึกซ้อมนักศึกษาทั้ง 2 ทีม

รวมถึงนักศึกษาหลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหารที่เข้าแข่งขัน ในหัวข้อ Europe Healthy Junk Food ประกอบด้วย นายพลัฏฐ์ เหล่ายั่งยืนยง นายปริญญาวัชร จตุวรพัฒน์ นายธัญพิสิษฐ์ วัชรประดิษฐ์ได้รับรางวัลชมเชย    โดยมีอาจารย์นพสิทธิ์ ภู่ทอง เป็นผู้ฝึกซ้อมนักศึกษา

โครงการประกวดแผนธุรกิจประจำปี 2559 ครั้งที่ 8
ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 2(11)/2560