วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการม.สวนดุสิต ศูนย์ฯลำปางและทีมวิทยากร จัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ภายใต้โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง พ.ศ.2560 – 2564 โดยมีการระดมความคิดเห็นของทุกภาคในทางยุทธศาสตร์การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง