สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2(11)/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม KM 1208/1 อาคาร 1 ชั้น 2 โดยมี ดร.ยุธยา  อยู่เย็น เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ และมีบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน

คณะผู้บริหารจาก Zhejiang Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน เยือน มสด.
ม.สวนดุสิต ศูนย์ฯลำปางจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง พ.ศ.2560-2564