อาจารย์กมลกนก  เกียรติศักดิ์ชัย คณบดี โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และอาจารย์ศริญา  ประเสริฐสุด รองคณบดี โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ พร้อมด้วย ดร.จิรานุช  โสภา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Zhejiang Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Mr.Zhu Jian, Assistant to the President and Director of Publicity Department, Zhejiang Normal University และคณะ ได้แก่ Mr.Mao Xilong, Ms.Jin Jianzhen, Ms.Xu Ying, Mr.Li Ju, Mr.Tanqiuhua  Saetan และ ดร.หลินฟ้า  คูร์พิพัฒน์ และร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส พร้อมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน (MOU.) ระยะที่ 2
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา  ครั้งที่ 2 (11) / 2560