มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน (MOU.) ระยะที่ 2 ภายใต้กิจกรรม : ด้านการจัดการและประยุกต์ใช้งานโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ และการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วยระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ เพิ่มพูนทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วยระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ) โดยโครงการในครั้งนี้จัดอบรมที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ระหว่างวันที่ 16-17 และ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560

การประชุมคณะอนุกรรมการโครงการร่วม โครงการความร่วมมือ รมป.2 ครั้งพิเศษที่ 1/2560 (ภาคการศึกษาที่ 2/2559) (ศูนย์มหาสารคาม , ศูนย์กำแพงเพชร , ศูนย์นครราชสีมา , ศูนย์นครศรีธรรมราช , ศูนย์สงขลา , ศูนย์ยะลา)
คณะผู้บริหารจาก Zhejiang Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน เยือน มสด.