<<คลิ๊ก>>

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

โรงเรียนการเรือนจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัยแก่บุคลากรโรงเรียนการเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยพัฒนางานวิจัยด้านอาหารสนับสนุนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม
แจ้งเปลี่ยนเวลาให้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต