ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนากร ปักษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา ลักษณ์วิรามสิริอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับโล่ห์เกียรติคุณชนะเลิศ แผนธุรกิจ UDON OTOP จากโครงการประกวดแผนธุรกิจ ปี 2559 ครั้งที่ 8 (ประกวดแผนธุรกิจ ด้วย e-commerce) จัดโดยหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี ในวันจันทร์ที่27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานมอบโล่ห์เกียรติคุณ