มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมสัมมนาวิชาการ ความรู้และแนวทางเพิ่มศักยภาพการพัฒนาด้านอาหาร ภายใต้โครงการ อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เพื่อแสดงศักยภาพความสามารถของนักศึกษา เพิ่มพูนความรู้และแนวทางการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาด้านอาหาร และมุ่งเน้นให้นักศึกษาทุกคนทุกหลักสูตรได้ทำอาหารเป็น  โดยมีนักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวนกว่า 360 คน และทำอาหารให้ผู้ปกครองทานด้วย