ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดการอบรมให้ความรู้เรื่อง “การประกันคุณภาพสำหรับครูในศตวรรษที่ 21” แก่นักศึกษาการศึกษาประถมศึกษา และการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.อารมณ์ อุตภาพ วิทยากรบรรยายหัวข้อ หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพสำหรับครู และ ดร.ปนรรฐพร คำหาญสุนทร วิทยากรบรรยายหัวข้อ การเขียนโครงการให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพสำหรับครู เพื่อเพิ่มทักษะในการเตรียมความพร้อมในการฝึกสอนในชั้นปีที่ 5 และเมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง 852 อาคารเครื่องปั้นดินเผา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(นายครรชิต อนุกูล)