รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมการประชุมคอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา รวมรวมความเห็น วิเคราะห์ และสังเคราะห์ประเด็นการแก้ไขปัญหาความข้ดแย้งและการสร้างความปรองดองทางการเมือง ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง โดยมี รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ เป็นประธานในการประชุม ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 220 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560