เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 อาจารย์วิทูรย์ คงผล อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯตรัง ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรม โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เรื่องการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการพัฒนาเว็ปไซค์ โดยอบรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมต้น ของโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพิ่มศักยภาพความรู้ให้ตนเอง ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)