ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังปาถกฐา ชมงานแสดงสินค้า และเจรจาจับคู่ทางธุรกิจในงาน EdTex 2017

โรงเรียนการเรือนจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัยแก่บุคลากรโรงเรียนการเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยพัฒนางานวิจัยด้านอาหารสนับสนุนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม
รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 3 ประจำปีการศึกษา 2560