กำหนดการ 1 Sensory

กำหนดการ 2 Nutrisurvey

กำหนดการ 3 นวัตกรรม .

กำหนดการ 4 KM

น้ำอบไทยสวนดุสิต
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ