โครงการอบรม Cross Cultural Management และบทบาทของ HR ในยุคไทยแลนด์ 4.0
โครงการบุคลิกภาพและสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย์พลังแห่งการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จในงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์”