มสด. ต้อนรับ Professor Mitsuhiro ODA ศาสตราจารย์ประจำสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ Department of Education , Aoyama Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ