รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับ Professor Mitsuhiro ODA คณบดี  College  of Education, Psychology and Human Studies  ,Aoyama Gakuin University และ President of Japan Society of Library and Information Science ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยโดย ดร.ศิริ ชะระอ่ำ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการต้อนรับและนำชมโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การประชุมคณะกรรมการทำงานการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2560
การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 (9)/2560