กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการทำงานการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2560 โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอาคารสำนักมหาวิทยาลัย ชั้น 5 วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 

 

นิทรรศการ “ละอออุทิศ เล่น เรียน ตามรอยพระยุคลบาท”
มสด. ต้อนรับ Professor Mitsuhiro ODA ศาสตราจารย์ประจำสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ Department of Education , Aoyama Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น