รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(10)/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง พิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสหกรรมและองค์กร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่  14 มีนาคม 2560  (ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )