ขอเชิญสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 2-สถาบันการสร้างชาติ

นิทรรศการศิลปะนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศฟินแลนด์ ครั้งที่ 16-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม-ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคลากร