นิทรรศการศิลปะนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศฟินแลนด์ ครั้งที่ 16-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โครงการสัมมนาธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 4 และ 5-สถาบันอาเซียนและเอเชียศึกษา
ขอเชิญสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 2-สถาบันการสร้างชาติ